Loading...

هشدار وزارتخارجه آلمان براي سفر به ايران ـ شهروندان آلماني ايران را ترك كنند

image
24-12-2023

هشدار وزارتخارجه آلمان براي سفر به ايران ـ شهروندان آلماني ايران را ترك كنند

جمعه 1 دي 1402 - 22 دسامبر 2023
ایران: توصیه های مسافرتی و ایمنی )هشدار سفر(
از - 22 دسامبر 2023 )اعتبار بدون تغییر از تاریخ: 18 دسامبر 2023(
:آخرین تغییرات
امور جاری - دستگیری ها و تعقیب های خودسرانه; دوتابعیتی
امنیت - وضعیت سیاسی داخلی؛ مرز با افغانستان و پاکستان؛ عکاسی و فیلمبرداری
اطالعات سفر - دستورالعمل های رفتاری خاص؛ آلمانی-ایرانی دوتابعیتی
تغییرات تحریریه
جاری
.ما نسبت به سفر به ایران هشدار می دهیم
.از شهروندان آلمانی خواسته می شود ایران را ترک کنند
شهروندان آلمانی با خطر واقعی دستگیری خودسرانه، بازجویی و محکوم شدن به حبس های
طوالنی مواجه هستند. شهروندان دوتابعیتی که هم تابعیت آلمان و هم تابعیت ایرانی دارند در معرض
.خطر هستند. در گذشته بازداشت های خودسرانه اتباع خارجی نیز صورت گرفته است
دستگیری های خودسرانه و پیگرد قانونی
شهروندان آلمانی با خطر واقعی دستگیری خودسرانه، بازجویی و محکوم شدن به حبس های
.طولانی مواجه هستند. بنابراین ما نسبت به سفر به ایران هشدار می دهیم
دستگیری و محکومیت ممکن است در هر زمانی بر اساس بهانه های ساختگی مانند اتهامات
جاسوسی رخ دهد. آنها می توانند به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی عمل کنند و در نتیجه قربانیان
بی گناه را تحت شرایط سخت به حبس طوالنی مدت محکوم کنند. اظهارات انتقادی از ایران، از
جمله قبل از سفر و به عنوان مثال در شبکه های اجتماعی، می تواند توسط طرف ایرانی رصد شود
و دلیلی برای پیگرد کیفری باشد. مسافران انفرادی می توانند در معرض اتهامات جاسوسی قرار
گیرند، مثًال به دلیل عکاسی. مقامات ایرانی از حق کمک کنسولی برای شهروندان دوتابعیتی آلمانی-
.ایرانی محروم می ;كنند و چنین کمکی از سوی سفارت آلمان در تهران غیرممکن می شود
هنگام مسافرت، این خطر وجود دارد که چمدان ها به طور گسترده مورد بازرسی قرار گرفته و در
صورت لزوم توقیف شوند. وسایل ارتباطی الکترونیکی مانند تلفن همراه، نوت بوک، تبلت مي تواند
مورد بررسی دقیق قرار گرفته و داده های آن خوانده شود و آن را بهانه ای برای اتهامات کیفری
قرار دهند. مسافران انفرادی، به عنوان مثال با موتورسیکلت، دوچرخه یا موتوركاروان/کمپر، به
ویژه در معرض خطر هستند، زیرا اطلاعات موجود در نقشه های الکترونیکی و سیستم های
ناوبری یا مسیرهای وارد شده، به ویژه برای برنامه ریزی سفرهای خارج از جاده، توسط مقامات
امنیتی ایران قابل مشاهده است. نشانه ای از تالش های جاسوسی و جاسوسی است. مناطق محدود
معموًال به وضوح مشخص نمی شوند. استفاده از وسایل الکترونیکی تایید شده مانند هواپیماهای بدون

به عنوان جاسوسی طبقه بندی شود

.سرنشین )سرگرمی( می تواند بعدًا
حتی افرادی که در گذشته بدون هیچ مشکلی توانسته اند وارد کشور شده و از کشور خارج شوند
نیز بر اساس ادعاهای اخیر یا جدید می توانند خودسرانه دستگیر شوند. احکام زندان طوالنی تحت

شرایط سخت ممکن است. برای اتهامات جدی تر، مجازات بدنی یا مجازات اعدام نیز قابل اعمال
.باشد
مقررات حقوق جزا به طور مبهم فرموله شده است و می تواند طیف گسترده ای از رفتارهای
روزمره را پوشش دهد بدون اینکه این موضوع از قبل برای کسانی که تحت تأثیر قرار می گیرند
.روشن شود
جرایمی مانند »جاسوسی«، »تروریسم« یا به اصطالح »فساد فی االرض« که مجازات آن ها حبس
طوالنی مدت یا حتی مجازات اعدام است، می تواند از طریق بیانیه های خصوصی، اشتراک
گذاری، نظر دادن یا الیک کردن پست ها در شبکه های اجتماعی انجام شود. سوابق شخصی مانند
فیلم ها و عکس های روی تلفن همراه، یادداشت های روزانه و سایر یادداشت ها و همچنین مخاطبین
.خصوصی نیز می توانند به عنوان مدرک استفاده شوند
.هشدار سفر به ایران وجود دارد، لطفا از سفر به ایران خودداری کنید
به طور خاص، از »گردشگری ماجراجویانه« با دوچرخه، موتور سیکلت، موتوركاروان/کمپر
.خودداری کنید، زیرا خطر دستگیری خودسرانه بسیار زیاد است
به خصوص اگر سابقه بحران دارید به ایران سفر نکنید
.يا اگر نظر خود را نسبت به کشور و نظام سیاسی اعالم کرده ايد
توجه داشته باشید که ابراز عقیده و اقداماتی که نه تنها در ایران، بلکه در آلمان انجام میشود،
میتواند در ایران انتقادی تلقی شود و در نتیجه منجر به عواقب جنایی در آنجا شود. این از قبل
شامل شرکت در تظاهرات انتقادی از رژیم در آلمان، به اشتراک گذاشتن یا الیک کردن پست
دیگران در انتقاد از دولت، یا داشتن ویدئوها یا عکس های انتقادی از دولت در تلفن همراه خود می
.شود
توجه داشته باشید که مکالمات تلفنی به و از شماره تلفن های ایران قابل رهگیری است
.لطفًا
.در ایران از رویدادهای سیاسی، راهپیمایی ها و عموما تجمعات بزرگ مردم دوری کنید
به اطالعات مربوط به امنیت - وضعیت سیاسی داخلی و ویژگی های حقوقی توجه کنید
.لطفًا
به اطلاعات زیر ورود و گمرک در مورد کنترلهای ورود و رد کردن نیز توجه داشته باشید
.لطفًا
دوتابعیتی
:وزارت خارجه فدرال بر خطرات خاص اقامت در ایران برای افراد دوتابعیتی تاکید می کند
اتباع خارجی که از نظر مقامات ایرانی تابعیت ایرانی نیز دارند، تنها با گذرنامه ایرانی خود می
توانند وارد ایران شوند. مقامات ایرانی درخواست گذرنامه ایرانی و ورود به کشور را به عنوان
اعالم تابعیت ایرانی می دانند و از آن به عنوان بهانه ای برای محروم کردن آلمانی ها از حق کمک
کنسولی از سفارت آلمان استفاده می کنند. همچنین نگاه کنید به امنیت - اوضاع سیاسی داخلی و
.ورود و آداب و رسوم - دو تابعیتی آلمانی-ایرانی
افراد دوتابعیتی که تابعیت ایرانی نیز دارند، به ویژه در معرض بازجویی و/یا دستگیری بدون دالیل
موجه هستند. تعداد فزاینده ای از موارد وجود دارد که در آن از خروج افراد دوتابعیتی از کشور در
فرودگاه جلوگیری می شود یا ممنوعیت خروج اعمال می شود، از جمله در مورد افرادی که در
تحت فشار زیادی قرار می گیرند
ًا
.آلمان زندگی می کنند. اعضای خانواده زندانیان نیز مرتب
به هشدار سفر فعلی و درخواست خروج از ایران برای همه شهروندان آلمانی توجه کنید
.لطفًا
توجه داشته باشید که نمایندگی دیپلماتیک آلمان در خارج از کشور فقط می تواند به میزان بسیار
لطفًا
محدودی پشتیبانی کنسولی را ارائه دهد و نمی تواند شما را از تعقیب کیفری گاهًا جدی محافظت
کند. این امر به ویژه در صورتی صادق است که از پاسپورت ایرانی خود برای ورود به کشور
.استفاده کنید

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/iransicherheit/202396