Loading...

هشدار مرکز مبارزه به تروریسم امریکا

image
05-09-2023

هشدار مرکز مبارزه به تروریسم امریکا

مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا طی گزارشی، نسبت به‌توطئه‌های تروریستی دیکتاتوری آخوندی هشدار داد، و نوشت: «سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی (رژیم) ایران - که از سال1979 تاکنون دهها توطئة مرگ‌بار را دنبال کرده و دست‌کم 20مخالف را در ۴قاره ترور کرده‌اند، در حال پیشبرد توطئه‌هایی علیه ایالات‌متحده، دیگر منافع غربی و مخالفان ایرانی با شدت بیشتری از هر زمان دیگر از دهة  ۸۰ تاکنون هستند».

در این گزارش هم‌چنین آمده است: «فعالیت‌های بیش از پیش گستاخانه و مداوم حکومت ایران در ۴سال گذشته، از جمله حمایت از عملیات تروریستی در داخل ایالات‌متحده، نمونه‌یی از طیف چالش‌هایی است که حمایت حکومتی از تروریسم هم‌چنان ایجاد می‌کند».