Loading...

فاکس نیوز : انعکاس تظاهرات ایرانیان آزاده در کالیفرنیا

image
22-08-2023

فاکس نیوز : انعکاس تظاهرات ایرانیان آزاده در کالیفرنیا

تظاهرات یاران شورشگر در کالیفرنیا
تلویزیون فاکس نیوز دوشنبه ۳۰مرداد ضمن انعکاس و تهیه گزارشی از تظاهرات ایرانیان آزاده در کالیفرنیا گفت: ایرانیان مقیم آمریکا تجمعی را در میدان یونیون برگزار کردند. تظاهر کنندگان می‌گویند بسیاری از اعضای خانواده و دوستان آنها که زندانی سیاسی بودند تحت تهدید رژیم ایران قرار دارند آنها کسانی هستند که شاهد قتل‌عامها در سال۱۹۸۸بوده‌اند.

(تلویزیون فاکس نیوز۳۰ مرداد)