Loading...

تجاربي از مقاومت اوكراين و قيام ایران

image
26-03-2022

تجاربي از مقاومت اوكراين و قيام ایران

اين روز ها اخبار حمله تجاوزكارانه روسيه به اوكراين و مقاومت شجاعانه مردم اين كشور در برابر تجاوز دشمن ، در همه رسانه های خبری جهان منتشر شده است . چند مورد از تجارب اين مقاومت و مبارزه عادلانه مردم ايران عليه دزدان و غارتگران حاكم بر ميهنمان ايران را ياد آوري مي كنم .

مردم به جان آمده ايران ۴۳ سال است كه با اشغالگران میهن مان یعنی فاشيسم مذهبي مي جنگند و اين مقاومت با فداكاريها و قربانيان بيشمارش و پايداري و مقاومت مداوم خود شايسته پيروزي است . قطعاً از هر مقاومت و هر مبارزه عادلانه اي درسهاي بيشماري مي توان گرفت

پايداري بر حقوق عادلانه و حمايت جهاني ᠄

حمايت جهانی خلق ها از اوکراین، حقانیت رهنمود رهبر انقلاب نوین مردم ایران آقاي مسعود رجوي به اشرفیان را در اذهان تداعی می کند که: « اگر اشرف بايستد جهان به حمايت بر مي خيزد » تجربه مقاومت سترگ و ۱۴ ساله اشرف قهرمان نشان داد كه : «اصالت با مقاومت است» و این اصل اساسی - انقلابی ، اگر چه تجربه خونینی را بعنوان پشتوانه ایستادگی بهمراه دارد اما ، اثبات حقانیت بی چون و چرای یک «مقاومت» است که جهان گواه حقانیت شكوهمند آن است،  و آنچه امروز در ”اوكراين” رخ میدهد تجلی دیگری از  ایستادگی پر شکوه و یک ”مقاومت” کم نظیر است که بار دیگر خلق های جهان شاهد آنند، ملتی که تصمیم به پرداخت بهای استقلال و آزادی گرفته باشد،  حتی اگر با وحشیانه ترین سرکوب ها رو برو گردد، و رشیدترین فرزندان و قهرمانان ملک و ملت خویش را فدا كند،  پیروزی را بی تردید تجربه خواهد کرد.

كودتاي ۱۷ ژوئن عليه مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده اش، خانم مريم رجوي؛ مقاومت مردممان را در مداری بسا بالا و بلند و فراسوی طاقت انسان، که گلِ فدای بی شائبه اش خود سوزی های نسلی استوار از فرزندان آفتاب و باد بود، بهمراه فداكاريهای بی شمار دیگر، از اعتصاب غذا ها و اعتراضات پيگير و مستمر در همه كشور هاي جهان بخصوص در كشوري كه مهد آزادی و دموكراسي و انقلاب (فرانسه) است، مقاومتی را رقم زد که محافل سیاسی جهان را به شگفتی وا داشته، و بدین ترتیب پشتيباني و حمايت وجدانهاي آگاه را نیز بدنبال خویش، و توانست پوزه سردمداران یکی از پلید ترین بند و بستهای سیاسی ـ ارتجاعی و استلماری را به خاک بمالد. اين پيروزي چشمگیر در قلب اروپای متمدن و  متکی بر حکومت  دموكراسی و قانونمدار صورت گرفته است، اما در ايران خميني زده و كودتاي ناجوانمردانه اش علیه مردم ایران و سرقت حق حاكميت مردم توسط او، با توجه به شدت خفقان و سركوب بسيار وحشيانه باند هاي جنايتكار حاكم،  مقاومت میهن مان ۴۳ سال به درازا كشيده است، اما قطعاً با تداوم اين مقاومت، پيروزي از آن خلق و انقلاب خواهد بود.

قيام سال های ۸۸ , ۹۶ , ۹۷ و آبان ۹۸ را رژيم ضد بشری و ولایت فقيه با كشتار وحشيانه و بيرحمانه سركوب كرد، كشتار وحشيانه اي كه تعداد كشته هاي آن هنوز در پرده ای از ابهام است. مجاهدين خلق در ابتداء با تدقيق و تحقيق و رعايت احتياط در صحت بيان آمار تعداد ۱۵۰۰ شهيد را اعلام كردند. البته بعد ها مدارك و شواهدي بدست آمد كه تعداد شهدا را حد اقل ۴۵۰۰ نفر نشان مي داد. و رژيم از وحشت جنايتي كه مرتكب شده است، سعي در نادیده گرفتن اين جنايت مي كند و همچنان در پي اين است كه تماس مردم جهان را با قطع سيستماتيك اينترنت و طرحي به نام ”صيانت از كاربران“ به اجرا در آورد، اين رژيم وحشي هر بار براي حفظ قدرت خود و پوشاندن جنايات قبلي به جنايتي ديگر دست مي زند اما، سلسله اين جنايات با فدا كاري هاي بسيار افشاء شده است. از قتل عام هاي روستاهاي كردستان تا چماقداري هاي فاز سياسي و كشتار سي خرداد ۶۰ و اعدامهاي روزانه و سركوب و كشتار قيامهاي متعدد و سرکوب زنان و افروختن تنور جنگ ضد ميهني در اين سالها و تا قتل سي هزار زنداني سياسي و قتل هاي زنجيره اي و ترورهاي خارج از كشور و قتل عامدانه بيش از نيم مليون نفر طي دو سال اخير به علت بيماري كرونا و تعمد رژيم در استفاده از اين ”فرصت“.  این موارد فقط در موضوع انساني و نابودي نسل است. فقر و گراني و نداشتن آب و قوت لايموت و حتي سر پناه و ابتدائي ترين مسائل حياتي به صورت مسئله اصلي مردم تبديل شده است؛ و با وجود این و علیرغم اینهمه بیداد حتی  در اين اوضاع و احوال نیز رژيم ضد بشر مسئله اصليش چگونگي قطع اينترنت مردم و پارازيت روي شبكه ماهواره هاست تا فریاد معلمان و كارگران بجایی نرسد. اينها، همه و همه نشانه آشكاري از وجود يك ”مقاومت” سترگ است كه باند های شقاوت پيشه وابسته به نظام ضدبشری ملایان را تا سرنگوني محتوم شان تعقیب خواهد کرد.

براي ما لازم است اخبار اوكراين را از نقطه قوت آن يعني ”مقاومت“ ببينيم. به سبب همين ”مقاومت“، حمايت گسترده جهاني را مي بينيم. تا آنجا كه رژيم ضد بشری حاکم بر ایران را به وحشت انداخت، با وجود اينكه رئيسي - جلاد ۶۷ -  بعد از حمله روسيه به اوكراين بلا فاصله با پوتين تماس گرفت و با تملق و چابلوسی از حمله ضد انسانیش به اوکراین حمايت كرد اما، درست سه روز بعد با رسوایی جهانی از غلط کرده بناچار به دنده دیگری غلتید و اظهار داشت: « جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اساسی سیاست خارجی خود، با سلطه‌ گری و سلطه‌ پذیری مخالف است !! و از حق تعیین سرنوشت همه ملت‌ ها حمایت می‌کند“ ؟! و این اما در حالی ست که رئیسی و خامنه ای و پاسدارانشان مردم ایران را برای تحقق حق حاکمیت خویش به گلوله می بندند و این موضعگیری از سر استیصال و ترس ملایان، دقیقاً پس از  آنکه مردم روسيه در ۴۶ شهر عليه حمله به اوكراين تظاهرات كردند و پليس ۶۰۰۰ نفر را در اين تظاهرات دستگير كرده است، صورت گرفت.

در ورای همه این سرکوب ها و تجاوزات و بند و بست های ضد بشری علیه خلق ها، تجربه و درس هاي فراواني در اين مسیر وجود دارد ولي در اينجا فقط به اثبات اين ”اصل“ اشاره مي شود كه: ”اگر مقاومت كنيد، جهان به حمايت از شما بر ميخيزد و پيروزي حتمي از آن شماست“ . شرايط انفجاري جامعه، نويد يك قيام پيروزمند را مي دهد. قيام مسلحانه در راه است. برای آنانكه از رژيم نيستند تا فرصت باقي است به جبهه خلق بپيوندند و آنانكه سرنوشت خود را به ولي فقيه گره زده اند و از باند هاي جنايتكار حاكمند در انتظار خشم خلق و گسستن بند از بند شان باشند .