Loading...

ردیابی شبکه نفوذ رژیم ایران در سیاست اروپا

image
29-11-2023

ردیابی شبکه نفوذ رژیم ایران در سیاست اروپا

ردیابی شبکه نفوذ رژیم ایران در سیاست اروپا

کارزار فشرده برای بدنام کردن اپوزیسیون دموکراتیک

 گزارش تحقیقی گروه دوستان #ایران آزاد در پارلمان اروپا-قسمت اول

یک گزارش تحقیقاتی درباره شبکه نفوذ رژیم آخوندی در اروپا تحت عنوان «ردیابی شبکه نفوذ رژیم ایران در سیاست اروپا، کارزار فشرده برای بدنام کردن اپوزیسیون دموکراتیک» که به تازگی توسط گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا تهیه و تدوین شده بود، توسط ریچارد چارنسکی .معاون این گروه معرفی شد

لینک قسمت اول

https://x.com/simayazaditv/status/1729568434055172579?s=20

لینک قسمت دوم

 

لینک قسمت سوم

https://x.com/simayazaditv/status/1729586334509973967?s=20