Loading...

بیانیه مشترک ۱۶۵شهردار از سراسر بلژیک در حمایت از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی

image
11-01-2024

بیانیه مشترک ۱۶۵شهردار از سراسر بلژیک در حمایت از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی

بیانیه مشترک ۱۶۵ شهردار از سراسر بلژیک و از احزاب مختلف این کشور

حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک

و طرح ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی 

https://iran-efshagari.com/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%db%b1%db%b6%db%b5%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%84%da%98%db%8c%da%a9/

 

ImageImage

 

Image

 

Image

 

Image