Loading...

مسعود رجوی

مقاومت

مسعود رجوی: دربارهٔ رد صلاحیت روحانی در خبرگان ارتجاع

  رد صلاحیت رئیسجمهور قبلی ارتجاع توسط شورای نگهبانفضیحت خالصسازی و ورشکستگی شعبده انتخابات خا...

25-01-2024

مقاومت

مسعود رجوی: از هول حملهٔ نظامی و جنگ نسیه با رژیم در دیگ نقد دجالیت ولی‌فقیه افتاده‌اند

  مسعود رجوی-۱۵ آبان ۱۴۰۲ از هول حملهٔ نظامی و جنگ نسیه با رژیم در دیگ نقد دجالیت ولیفقیه افتا...

09-11-2023

مقاومت

مسعود رجوی: ماله‌کشی کافی است اکنون زمان ماشه کشیدن است

مسعود رجوی-اول آبان ۱۴۰۲ مالهکشی کافی است اکنون زمان ماشه کشیدن است در حالیکه خامنهای برای سرپوش گذا...

23-10-2023

مقاومت

مسعود رجوی: درخواست مجرمانه از عراق و ترس جلاد از هر گروه و فرد جنگنده و مسلح

مسعود رجوی- ۳۱شهریور ۱۴۰۲ درخواست مجرمانه از عراق و ترس جلاد از هر گروه و فرد جنگنده و مسلح رژیم پل...

23-09-2023

مقاومت

مسعود رجوی: به قهرمانان كانون‌هاي شورشي در مؤسسان پنجم ارتش آزادي

مسعود رجوی     ارتـشآزاديبخـشمـليايــران              ...

21-09-2023

مقاومت

مسعود رجوی: خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند

مسعود رجویخمینی ملعون و خامنهای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردس...

18-08-2023

مقاومت

مسعود رجوی: دعوت از خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای و دیگر جلادان و دژخیمان نظام به دادگاه کیفری بین‌المللی

مسعود رجوی -۷مرداد ۱۴۰۲ دعوت از خامنهای و رئیسی و اژهای و دیگر جلادان و دژخیمان رژیم به یک دادگاه کی...

17-08-2023

مقاومت

مسعود رجوی: ممانعت از ساختن آرامگاه برای بهایی‌ها توسط دیکتاتوری دینی ولایت فقیه، ضداسلامی و ضدانسانی است

مسعود رجوی: ممانعت از ساختن آرامگاه برای بهاییها توسط دیکتاتوری دینی ولایت فقیه، ضداسلامی و ضدانسانی...

18-08-2023

« 1