Loading...

مسعود رجوی

مقاومت

مسعود رجوی: خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند

مسعود رجویخمینی ملعون و خامنهای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردس...

18-08-2023

مقاومت

مسعود رجوی: دعوت از خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای و دیگر جلادان و دژخیمان نظام به دادگاه کیفری بین‌المللی

مسعود رجوی -۷مرداد ۱۴۰۲ دعوت از خامنهای و رئیسی و اژهای و دیگر جلادان و دژخیمان رژیم به یک دادگاه کی...

17-08-2023

مقاومت

مسعود رجوی: ممانعت از ساختن آرامگاه برای بهایی‌ها توسط دیکتاتوری دینی ولایت فقیه، ضداسلامی و ضدانسانی است

مسعود رجوی: ممانعت از ساختن آرامگاه برای بهاییها توسط دیکتاتوری دینی ولایت فقیه، ضداسلامی و ضدانسانی...

18-08-2023

« 1