مشروح قطعنامه شماره ۱۰۰- کنگره ایالات متحده آمریکا - دوره ۱۱۸ـ سال اول