Loading...

مسعود رجوی: خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند

image
18-08-2023

مسعود رجوی: خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند

مسعود رجوی
خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند سوزاندن قرآن حاصل عملکرد و جنایتهای آنها علیه بشریت است
سوزاندن قرآن و انجیل و تورات به سود خامنه‌ای، مورد بهره‌برداری او و در خدمت ارتجاع و استعمار برای تفرقه‌اندازی و منحرف کردن اذهان  از تضاد اصلی به‌ویژه حاکمیت جمهور مردم در ایران است
خمینی هم پس از زهر آتش‌بس و قتل‌عام زندانیان ما فرصت را علیه سلمان رشدی مغتنم یافت