Menu

سه دانشمند آمریکایی جایزه نوبل فیزیک سال۲۰۱۷ را دریافت کردند

elm ea3b2

رهنگستان سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۷ را به سه دانشمند آمریکایی داد. این سه بری باریش، کیپ تورن و راینر ویس هستند که در ارتباط با امواج گرانشی این جایزه را دریافت می‌کنند.
آلبرت اینشتین با تئوری نسبیت وجود امواج گرانشی که در اثر شتاب گرفتن ماده به وجود می آیند را پیش بینی کرده بود اما این سه دانشمند موفق شدند بالاخره این امواج را مشاهده کنند.
زمانی که  آلبرت اینشتین وجود موج گرانشی را پیش‌بینی کرد فناوری‌ها آن قدر پیشرفت نکرده بودند که بتوان آنها را اندازه گیری کرد. اکنون این سه دانشمند موفق شده‌اند این امواج را به طور تجربی اندازه گیری کنند و به همین دلیل جایزه نوبل فیزیک را دریافت کردند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ