Menu

گفتگو با دكتر صالح المطلك حول اهداف ديدار هيأت رسمي عراق از اردن

world beb6c

«مجري: از عمان دكتر صالح المطلك معاون نخستوزير عراق و رئيس عالي كميته كمك به مهاجران با ما هستند... شما الآن در عمان براي گفتگو حول حمايت حضور داريد, در خصوص چه نوع حمايتي در اردن گفتگو ميكنيد؟
صالح المطلك: راستش همه نوع حمايت امروز براي ايستادن در كنار عراق و عراقيان نياز است, شما ميدانيد كه امروز عراق درد بزرگي دارد و نبردي كه امروز عراق با دشمن دارد فقط براي عراق نيست بلكه براي همه عالم است و عراق به نيابت از جهان با اين دشمن ميجنگد, در نتيجه مسئوليت جهان اين است كه در كنار عراق بايستد و از همه طرف عراق را حمايت كند تا كمي از دردهايي كه عراق تحمل ميكند كاسته شود. بهويژه كشورهاي عربي كه مسئوليت بيشتري براي ايستادن در كنار عراقيان در اين مصيبت دارند, ايستادن در كنار عراقيان در جنگ با داعش و ايستادن در كنار عراقيان براي كاهش بحران مهاجران ! اما با تأسف بسيار تا اين لحظه هيچ موضعگيري بينالمللي متناسب با فداكاريهايي كه عراقيان تقديم كردهاند و هيچ موضعگيري عربي متناسب با فداكاريهايي كه عراقيان چه در جنگ با داعش و چه در مهاجرتي كه امروز بهخاطر مورد تعرض قرار گرفتن عراق با اين بحران سبعانه از سوي داعش كردهاند, صورت نگرفته است. امروز دو ميليون ششصدهزار مهاجر از مناطقشان به مناطق ديگر مهاجرت كردهاند... نبردي كه امروز عراق آن را پيش ميبرد, براي عراق سخت شده است كه به تنهايي بايستد, در نتيجه نياز است كه كشورهاي عربي موضعي صريح و قاطع براي ارسال كمكها به مهاجرين كه دردهايشان كم شود, ارسال كمك به جنگجويان تا اينكه بتوانند در برابر داعش بايستند, بگيرند .
مجري: اردن در اين تصوير در كجا قرار دارد؟ چرا اردن را براي شروع اين كمك انتخاب كرديد؟
صالح المطلك: اردن يك كشور عربي و همسايه است و دردهاي ما شريك است و اردن يك ويژگي براي عراقيان دارد و حساسيتي از سوي عراقيان نسبت به اردن وجود ندارد, در نتيجه ارتباط با اردن يك موضوع مهم است و بهمثابه پلي است كه فراخوانها و كمكها براي اين كشور كه با بحران مواجه است از آن شروع ميشود . البته ضروري نيست كه اين قضيه فقط منحصر به اردن باشد, ارتباطاتي با كشورهاي عربي ديگر صورت گرفته است, ارتباطات با كشورهاي منطقه اي و ارتباطاتي با كشورهاي جهان خواهد بود. ما احساس ميكنيم كه يك كوتاهي روشن از كشورهاي ائتلاف وجود دارد...
همچنين نياز است كه كشورهاي دنيا امروز در مورد بحران انساني در عراق همدردي كنند... دولت عربستان در مرحله گذشته 500 ميليون دلار به مهاجرين كمك كرده بود و اين بالاترين مبلغ از همه كشورهاي ديگر بود... ما انتظار داريم كه برادران ما در عربستان به برادران عراقي خود كمك بيشتري كنند, بهويژه كه اعراب طي دو روز گذشته صحنههاي مهاجرين را ديدهاند و من فكر ميكنم وجدان عربي نميتواند مصيبتهايي از اين نوع را براي مردمي مثل مردم عراق كه در كنار همه ملتها در همه بحرانهايش ايستاده است, تحمل كند... آنچه كه الآن نياز است حركت براي ارائه كمكها به مردم عراق است و ميگويم كمكهاي نظامي و لجستيكي و اطلاعاتي و مواد كمكي و كمكهاي مالي براي مهاجران
مجري: دكتر صالح المطلك آيا ما اين را از صحبتهاي شما بايد بفهميم كه شما داريد يك فراخوان صريح و مستقيم به كشورهاي عربي موجود در ائتلاف بينالمللي ضدداعش ميدهيد به اين معني كه عملياتش را در عراق افزايش بدهد؟
صالح المطلك: خير من از كشورهاي ائتلاف و همه دولتهاي عربي چه آنهايي كه شركت دارند و چه آنهايي كه شركت ندارند ميخواهم كه شروع به كمك كردن به عراقيان بنمايند و اين را ميگويم كه كمك در همه زمينهها ! ما قيمت جنگ با داعش را به نيابت از همه دنياي عرب و به نيابت از منطقه و جهان مدت طولاني است كه ميپردازيم و فكر ميكنم در حال حاضر ما در موقعيتي باشيم كه شايستگي اين حمايت را از اين كشورها داشته باشيم... زيرا كه الآن مسئوليت مشترك است, بنابراين من از كشورهاي ائتلاف و همه كشورهاي عربي و منطقه ميخواهم كه براي ايستادن در كنار عراق بشتابند, چرا كه خداي نكرده فروپاشي در عراق يعني ضعف و فروپاشي منطقه! من سابقا هشدار داده بودم... خروج برادران ما در كشورهاي عربي و كشورهاي منطقه از عراق كار اشتباهي بود چرا كه قيمت آن را خواهند پرداخت... و اگر بيماريهاي مشخص مثل فرقهگرايي و قسمت گرايي و تروريسم در عراق گسترش پيدا كند, به كشورهاي ديگر در منطقه و قطعاً ً كشورهاي عربي سرايت خواهد كرد...
مجري:... آيا موضوع كفالت براي مهاجرين حل شد؟
صالح المطلك: بله موضوع كفالت حل شده است ما از ابتدا گفتيم كه اين كار اشكال دارد... اين كار حتي بهلحاظ قانوني رد است و قانون اين عمل را رد ميكند و بر آزادي رفتوآمد عراقيان از مكاني به مكاني ديگر در داخل عراق و خارج عراق تأكيد دارد و همچنين بهلحاظ اخلاقي و عرف جامعه اين موضوع در بين عراقيان شناخته شده نيست كه براي انتقال به استان ديگر از او كفالت خواسته شود بهويژه در بحراني از اين نوع, كه حتي در شرايط عادي هم ما اين كاررا نميكنيم, پس چطور امروز برادران ما دراستانهاي ديگر مورد تجاوز قرار ميگيرند و ميخواهند به استان ديگر بروند و ما ميگوييم براي اين كار شرط كفالت هست. بنابراين من تأكيد ميكنم كه اين شرط لغو شده است.
تلويزيون العربيه الحدث30 فروردین 1394ـ 19 آوريل 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ