Menu

برلين ـ حمايت از قيام در شهرهاي بپاخاسته ميهن

a6 ba639در همبستگی با قیام هموطنانمان در شهرهای مختلف میهن ، ایرانیان آزادیخواه  روز شنبه در مقابل سفارت رژیم آخوندی در برلین دست به اعتراض زدند. در این آکسیون یاران مقاومت ایران با شعارهای کونده و همصدا ما مردیم داخل کشور فریاد زدند: خامنه ای حیا کن

مملکت و رها کن

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران

اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن
می‌میریم می‌میرم ایران را پس می‌گیریم

  در این آکسیون تعدادی از جوانان ایرانی و نماینده اتحاديه جوامع ايراني در آلمان در همبستگی با جوانان داخل کشور و مردم بپا خاسته سخنانی ایراد کردند

a8 bbccd

بعنوان يك جواني ايراني از جامعه ايرانيان برلين

به جواناني كه در خراسان و كرمانشاه، خوزستان و فارس، آذربايجان و اردبيل و زنجان، به جوانان اصفهان و جوانان پر شور تهراني مي گويم

اي جوان ايراني برپا خيز از جا كن   بناي كاخ دشمن

به خامنه جنايتگار، به روحاني شياد و پاسداران بزدل و ترسويي كه امروز دنبال سوراخ موش هستند اعلام مي كنيم

شما هرچقدر توانستيد جوانان ايران را كشتيد و شكنجه كرديد، با ماشين در خيابانها زير گرفتيد، به جوانان ما در اشرف وليبرتي حمله كرده و آنها را كشتيد

امروز روز حساب است، مردم ايران حساب يكايك آنها را در خيابانها و كوچه پس كوچه هاي شهرها و روستاهاي ايران از شما خواهند كشيد.

خامنه اي ملعون منتظر دادگاه خلق باش و حساب همه جناياتت را بايد يكي به يكي پس بدهي

آنروز بسيار نزديك است

خامنه اي حيا كن      مملكتو رها كن

مردم ايران گرسنه اند و تو همه دارايي مردم ايران را به سوريه فرستادي لعنت بر باد

سوريه را رها كن            فكري بحال ما كن

ملت گدايي مي كند       آخوند خدايي مي كند

a10 1834fa11 23774a12 87de7a7 ba014a9 50207a10 be367a35 c03c6به عنوان يك جوان ايراني كه از ظلم و ستم و بيداد و گراني بستوه آمده و مجبور به ترك ميهن عزيزم ايران شده ام همراه با همه دوستانم در اينجا و همه جاي دنيا به شما جوانان شجاع و غيور در شهرهاي بپاخاسته ايران اعلام مي كنيم كه ما براي جان بدر بردن به اينجا نيامده ايم و ما همگي جوانان قيام هستيم و تا آخر با شما خواهيم بود

ما نيز امروز از برلين، همچون شما فرياد مي زنيم :

اي جوان ايران      بلند شو بلند شو

و خطاب به مردمي كه در مقابل پاسداران و بسيجي ها صف بسته و كوتاه نمي آيند مي گوييم :

نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم جوان بي شكستيم

غير هر ايراني         مرگ بر گراني

مرگ بر اصل ولايت فقيه زنده باد ازادي    درود بر رجوي

a13 6c49da14 11e43a16 df2d8a17 ad94aa15 b5a9ea17 629f0a19 66adfa21 5841a

بعنوان يك جوان ايراني با صدايي بلند كه لرزه بر تن خامنه اي و همه آخوند ـ پاسدارهاي جاني برسد مي گويم

بيشمار جوانان ما را بعنوان محارب كشتيد، به خواهران و برادران مان در اشرف و ليبرتي حمله كرده و قتل عام شان كرديد، موشك هاي چند تني بر سرشان ريختيد مرد بزرگي چون علي صارمي را بنام محارب كشتيد، به هواداران مجاهدين و آن كه نام و نشاني از آزادي و آزادگي داشت اتهام محاربه زده و حلق اويزشان كرديد

سي هزار مجاهد اسير را در عرض چند ماه قتل عام كرديد

از جوانان سركش بلوچ تا شيرزنان و شيرمردان كردستان قهرمان چون شيرين الم هولي را كشتيد و كشتيد و كشتيد

ولي امروز روز ماست، ديروز مشهد و اهواز و اصفهان و كرمانشاه و همدان، امروز و فردا تبريز و سنندج و مهاباد و اروميه دما از روزگار شما در مي اورند

بمانند رئيس جمهور برگزيده مان خواهر مريم اعلام مي كنيم :

امروز ما همه محاربيم ، همه جوانان ايراني در هر نقطه ايران و جهان محارب هستند و به آن افتخار مي كنند، اگر فداي كاري براي ايران، جنگيدن براي ازادي و خلق محاربه هست آري ما محاربيم و مي گوييم :

ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم

با افتخار مي كنيم كه شما قاتلان مردم ايران همه با هم بدست جوانان ايراني به جهنم واصل شويد و آنروز دير نيست

اسلحه خلق ما به سينه خائنان هميشه غرنده باد

a22 a7789a23 2874fاتحاديه جوامع ايراني در آلمان

در برگيرندگان بيش از هفتاد انجمن از جوامع ايراني، انجمنهاي زنان، هنرمندان، ورزشكاران در شهرهاي سراسر آلمان به جوانان، زنان و مردان شهرهاي مختلف ايران كه با شعار يا مرگ يا آزادي، مرگ بر ديكتاتور، زنداني سياسي آزاد بايد گردد بپاخاسته اند درود مي فرستيم و در قيام ”نه به گراني” با آنها همصدا مي شويم و مي گوئيم :

شعار هر ايراني    مرگ بر گراني

شعار هر ايراني    مرگ بر خامنه اي روحاني

ما با تمام وجود از قيام سرفرازانه شما مردم بپاخاسته حمايت مي كنيم، از همه ايرانيان در سراسر خاك ميهن درخواست مي كنيم بشما مردم در صحنه بپيوندند و اعلام مي كنيم :

خراسان خراسان     حمايتت مي كنيم

لرستان، كردستان       حمايتت مي كنيم

همدان، كرمانشاه       حمايتت مي كنيم

هواز و خوزستان     حمايتت مي كنيم

تبريز، زنجان اردبيل       حمايتت مي كنيم

همچنانكه رئيس جمهر برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي گفت : ديكتاتوري فاسد و روبه زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگي ملي و مقاومت حق طلبانه شما بدون ترديدشكست خواهد خورد.

بهار آزادي در راه است و همچنانكه شما گفتيد

توپ تانك فشفشه        آخوند بره گم بشه

يقين داشته باشيد كه ما همه با دست بدست هم ميدهيم

مي جنگيم ميميريم      ايرانو پس مي گيرم

ما ايرانيان امروز از دولت آلمان سوال مي كنيم :

شما در اين قيام در طرف مردم ايران ايستاده ايد يا در سمت آخوندها، مماشات با آخوندها را كنار بگذاريد. از خانم مركل مصرانه ميخواهيم همچنانكه با بزرگواري در طرف مردم سوريه ايستاد، اين بار نيز در سمت مردم ايران بايستد و از زنان قيام آفريني كه در تهديد دستگيري و كشتار هستند حمايت علني كند

سرمايه گذاري روي اين رژيم وحشي محكوم به شكست است و مطمئن هستيم كه خواست همه شهروندان شريف و آزاديخواه آلماني نيز كه فاشيسم هيتلري را تجربه كرده اند همين است كه در سمت قيام كنندگان و مردم ايران بايستيد

يكصدا با شهرهاي بپاخاسته و با صداي بلند فرياد مي زنيم :ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم

a34 80476a33 028c2a29 cdafca27 7ace4a26 7f356a25 c6fdea24 9e644a23 0384fa22 b2ceaa20 44e6f

 

 

 

 

 

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ