Menu

بانكيمون : اسد جنايتكار جنگي است

image018 27517

بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد

تلویزیون سی ان ان در مصاحبه ای با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد عملکرد بشار اسد، دیکتاتور خونریز سوریه مصاحبه ای انجام داده است
س¬: ... اگر درسوريه جنايات جنگي صورت مي¬گيرد جنايتكاران جنگي چه كساني هستند, چه كسي مشخصاً مقصر ارتكاب اين جنايات است؟
بان كيمون: براي ما و جامعه بين المللي اينها هفته هاي بسيار درد آوري بوده است كه مي بينيم مردم بسياري در مناطق درگيري در محاصره اند, سازمان ملل درحال بسيج فوري ازطريق صليب سرخ وساير امداد رسانان انساني است تا كه كمك هاي انساني را تامين كنند, من مرتباً خواسته ام , بطور علني و خصوصي كه آنها بايد تمامي جاده ها را براي ستون هاي كمك هاي انساندوستانه باز كنند, من اينرا كاملاً روشن ساخته ام كه گرسنگي دادن به مردم بعنوان سلاح جنگي, معادل جنايت جنگي است. ما به تامين كمك هاي انساندوستانه تا جايي كه بتوانيم ادامه مي دهيم, اما اين بسته بودن جاده ها و وضعيت امنيتي بسيار مشكل ايجاد كرده است و خوشبختانه توانسته ايم كمك هاي حياتي را برسانيم.
س: آيا شما رهبر سوريه بشار اسد را متهم به جنايات جنگي مي كنيد؟ بان كيمون: بله من اين¬را كاملاً روشن ساخته ام اين جنايات جنگي خواهد بود وگرسنگي دادن به مردم خود بعنوان ابزاري براي جنگ اين يك جنايت جنگي است. ومن همچنين به شوراي امنيت چندماه پيش گزارش كردم كه اين مورد بايد به دادگاه جنايي ارجاع شود.
س : با توجه به مضايا, برخي از فعالين كمك رساني سوري مي گويند سازمان ملل درمورد وضعيت مضايا ماه هاست كه مطلع بوده و تا ماه ژانويه طول كشيده تا كه كمك هاي انساني تامين شود اين تاخير براي چه بوده؟
بان كيمون: نگراني هاي امنيتي و خطراتي كه ناشي از نقاط بازرسي و بستن جاده ها مانع ورود سازمان ملل به مناطق تحت محاصره شده است, 400 هزار نفر بطور كامل در محاصره اند, هنوزمردم بسياري هستند كه مناطقي راكه دسترسي به آنها سخت است و درمحاصره اند را ترك مي كنند و ما بيشترين تلاشمان را كرده ايم تا با مقامات سوري و ساير نيروهاي مسلح سوري مذاكره كنيم . شما همچنين بايد بدانيد كه اين كار ساده نبوده و بسيار خطرناك است ...
س :درنامه سرگشاده اي ازطرف كارگران سوري اتهامي مبني براين كه مي¬توانستيد كار بيشتري انجام دهيد وجود دارد, بصراحه سازمان ملل رامتهم مي كنند از دولت سوريه بدنبال اجازه¬ايست كه نياز ندارد و سازمان ملل را متهم مي¬كنند كه سمبل سازش است , شما تاييد ميكنيدكه اين شرايط سختي است, آيا اينطور نيست كه سازمان¬ملل بيش از حد متكي به گرفتن اجازه دمشق بوده است.
بان كيمون: اين كاملاً اشتباه غلطي است , اين حقيقت ندارد, سازمان ملل تحت شرايط خطرناكي بهمراه امدادگران بين المللي به سختي كار كرده و ما بسيار باقدرت عمل كرده و نسبت به مقامات سوريه بسيار متعرض بوده ايم...
س : آيا تاريخ مذاكرات صلح 25ژانويه تاييد شده است. بان كيمون: هنوز تاييدنشده است همانطوركه انتظار داريد اين نوع كنفرانس ها كه مذاكرات صلح حساسي است نيازمند آماده سازي هاي بسياري است. براي همين است كه استفان دميستورا و ما بسيار از نزديك با آمريكا و روسيه و ساير اعضاي گروه دوستان سوريه كار مي كنيم , آنها همه همفكرند ولي موضوعات فني و سياسي حساسي وجوددارد از اينكه چه كسي بايد به اين كنفرانس دعوت شود, ما اميدواريم كه طرف هاي ذينفع انعطاف از خود نشان دهند.
س: اگر در 25 ژانويه برگزار نشود آيا دليلي بر اين نيست كه گفته شود شكست خورده است و بخاطر اين است كه دولت سوريه درحال حاضر برخي دستاوردها داشته است , اگر در 25 ژانويه برگزار نشود معني آن چيست؟
بان كيمون: من بايد روشن كنم كه سازمان ملل و جامعه بين المللي براي شكست كار نمي كنند ما براي موفقيت كار مي كنيم, موضوع اين است تا كجا بتوانيم آماده سازي ها را انجام دهيم و چطور مي توانيم اين مذاكرات را موفق كنيم. مي دانم كه در اين زمان وزراي خارجه آمريكا و روسيه درحال ملاقات مي باشند تا تمام اين موضوعات را بررسي كنند. من امروز صبح با استفان دميستورا ملاقات داشتم به وي اختيارات كامل دادم كه اين جلسه 25 ژانويه برگزار شود و زماني كه برگزار شود بايد كه موفق شود. ما بيشترين تلاشمان را براي انسانيت و مردم سوريه انجام مي دهيم, اگر اين جلسه برگزار نشود , اين وضعيت وحشتناك براي مردم سوريه ادامه خواهد داشت».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ