Menu

ايران 10 بار بيشتر از عربستان آنهم ماهانه آنهم با جراثقال اعدام مي كند

image023 cae42

ولید فارس

« مجري : در اين برنامه وليد فارس تحليلگر خاورميانه وتروريسم فاكس نيوز و نويسنده كتاب بهار قانون شركت دارند.
س :ديپلومات هاي سعودي ازسفارت اين كشور در تهران تخليه شده اند معناي آن چيست؟
وليد فارس : اين اساساً انفجار نهايي از يك درگيري است كه در سه الي چهارسال گذشته در جريان بوده است. سعودي ها با شورشگري در يمن كه مورد حمايت رژيم ايران است، مي جنگند ، نيروهاي طرفدار سعودي و طرفدار سني ها در سوريه و عراق نيز با دو رژيم متحد ايران و حزب الله، ميجنگند، بنا براين كل اين جنگ بين اين دوجناح در جريان بوده تنها فرق آن اين بود كه سعودي و ايران هنوز دست برگلوي يك ديگر نگذاشته بودند، حال به نظر مي رسد اين امر اتفاق افتاده، اين واقعه با اعدام زندانياني كه در عربستان سعودي بودو پاسخ آن كه آتش زدن سفارت و كنسولگري سعودي در ايران بود احتمالاً شروع آن است.
س : ولي هيچكدام ازدو كشور خواستارگسترش آن به سطح جنگ نيستند... ...
وليد فارس : فكر مي كنم سعودي ها خواستار درگيري مستقيم با ايران نيستند ولي خواستار تضعيف نفوذ آنان در همسايگي خود در يمن در عراق و سوريه مي باشند، و بطور غير مستقيم آنها نمي خواهند ارتش سعودي را بفرستند، ولي تفاوت اينجاست كه ايران ارتش خود و سپاه پاسداران را به عراق و سوريه و لبنان مي فرستد و تلاش دارد در يمن نيز اين كار را انجام دهد. بنا براين در ته خط، ايران از اين ترس دارد كه طرف مهاجم باشد ولي ازطرف ديگر نمي خواهد با عربستان درگير شود، براي همين آنها از تروريسم يا خرابكاري استفاده مي كنند وبراي همين سعودي ها مي خواهند اين را قطع كنند، با تهديد اين كه اگرايران ادامه دهد از نيرو استفاده خواهند كرد.
س : آيا اين آمريكا را درموقعيت سختي قرار مي دهد. يا اين كه كاخ سفيد هنوز درحال مذاكره بر سر جزييات توافق اتمي با ايران است، عربستان سعودي يك متحد آمريكا است ، در نتيجه آمريكا تا كجا بايد درگيراين موضوع شود.
وليد فارس : اين وضعيتي پيچيده است و براي دولت بدلايل زير بسيار پرچالش خواهد بود، عربستان سعودي و متحدان آن، امارات متحده عربي، بحرين، كويت متحدان مستقيم و استراتژيك آمريكا مي باشند هرچند آمريكا همواره درمورد برخي جنبه هاي حقوق بشري انتقاد داشته كه وجود داشته است ولي آنها بعنوان كشورهاي متحد آن مي باشند ولي ايران يك متحد نيست، ولي دولت بتازگي به توافقي بارژيم ايران دست يافته است، دراصول اگر ايران به سعودي تجاوز كند واشنگتن بايد طرف سعودي باشد، اما فكر نمي كنم وضعيت دولت درحال حاضر اين چنين باشد كه بخواهد توافق را برهم بزند بنا براين وضعيتي بسيار دشوار است.
س : اجازه دهيد روشن كنيم چه كسي بايد با سعودي ها باشد؟
وليد فارس : آمريكا بايد رسماً با سعودي باشد زيرا آنها شريك ما هستند، ولي با ايران اكنون توافق امضا كرده است.
س: در جنگ با تروريزم اين چه معنايي دارد، آيا اين به معناي حمايت از تروريسم از جانب هركدام از اين كشورهاست؟
وليد فارس : دررابطه با جنگ عليه داعش اين قدري پرچالش خواهد بود، زيرا سعودي و متحدان آن ، اين ائتلاف را عليه داعش تشكيل داده اند، ما اكنون نياز داريم كه با آنها كه داراي سربازان سني هستند شريك شويم، كه به ما در سوريه و عراق كمك كنند، چه كسي قرار است اينكار را سد كند، رژيم ايران. رژيم ايران نمي خواهد كه اعراب سني وارد مناطق سني شوند زيرا اگر به نقشه نگاه كنيد آنها رابطه بين ايران و سوريه را قطع مي كنند، يك نقشه بسيار ساده است، اگر ايران مسئول مناطقي كه ازدست داعش پاكسازي مي شود نباشد درآنصورت عربستان و متحدان آن مسئول آن خواهند بود و اين به معني يك شكست عمده براي ايران خواهد بود براي اين است كه اين كار را مي كند.
س: اين يك اعدام جمعي بزرگ بوده ، چرا اكنون اين كار را انجام داده است؟
وليد فارس : قطعاً كه اين بزرگترين اعدام يكباره است كه توسط مقامات سعودي انجام شده است ولي اگر شما با ايران مقايسه كنيد آنها 10 بار بيشتر از اين اعدام شايد ماهانه با جراثقال اعدام مي كنند، چرا اكنون اين كار را انجام مي دهند براي اين است كه سعودي ها پيامي نه تنها براي اپوزيسيون خود مي دهند، كه البته مي تواند توسط شوراي حقوق بشر يا هركسي ديگري مورد انتقاد قرار گيرد ولي آنها پيامي براي ايران مي فرستند كه در امور داخلي ما دخالت نكنيد، و تلاش نكنيد كه به نوعي يك قيام( انتفاضه) در بخش شرقي عربستان ايجاد كنيد، اين واقعيت امراست ...».

تلويزيون فاكس نيوز 14 دي 1394ـ 4 ژانویه 2016

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ