Menu

یاوه گویی آخوند روحانی در مجمع عمومی

iran 94a45

درحالی که هموطنانمان در تظاهرات بزرگ وپرشور خود در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک، خواهان اخراج رئیس جمهور فاشیم دینی و رژیم رکورد دار اعدام از مجمع عمومی بودند، آخوند شیاد شیخ حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی، در منتهای فضیحت و ذلت و زیر دعاوی رسوای اعتدال و تعامل، به تکرار بفرما زدن به بازار ایران و مشارکت درتاراج منابع و دارایی های مردم ایران پرداخت.

آخوند روحانی که خود در جنگ گرگها در نمایش انتخابات به ۳۸سال اعدام و زندان در کارنامه رژیم ولایت فقیه اذعان کرد وشخص خودش نیز در تمامی این مدت درمناصب امنیتی شریک این جرایم و مشغول سرکوب قیامهای مردمی بوده است، مدعی شد که نظام ولایت فقیه طی چهار دهه پرچمدار اعتدال و صلح و تعامل بوده است. این آخوند شیاد، شعارهای فتح قدس ازطریق کربلا وجنگ جنگ و فرستادن صدها هزار نوجوان دانش آموز ایرانی برروی میدانهای مین راهم به کلی فاکتور گرفت.
آخوند روحانی بیش از سه هزار اعدام در چهار سال اول ریاست جمهوریش و استمرار فزاینده اعدامها در ماههای اخیر را هم فراموش کرد و در کمال وقاحت مدعی شد که حکومت او حکومت حقوق بشر و حقوق شهروندیست. ادعایی که حتی عناصر باند خودش هم آن را به سخره می گیرند و تکرار مضحک آن توسط روحانی فقط نفرت و استهزای مطلعین و به ویژه اهل قلم و رسانه ها را در ایران و جهان برمی انگیزد و در مجمع عمومی نیز تنها لبخندهای تمسخر را درپی داشت.
رئیس جمهور ولایت فقیه که پیوسته و به ویژه هنگام سفرش به نیویورک، سرسپردگی خود به خلیفه ارتجاع را بالاترین هنرش اعلام کرده، با گزافه گویی از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران هم دم زد، آنهم درحالیکه کارنامه حکومت ۳۸ساله این رژیم در ایران سوزی و هلاک حرث و نسل و قتل عام طبیعت و محیط زیست ایران خلاصه میشود.
آخوند جنایتکار حسن روحانی که درکتابش افتخار خود را فریب جامعه جهانی برای استمرار برنامه بمب سازی اتمی دانسته و فقط با افشای این پروژه شوم ضدایرانی وضد انسانی توسط مقاومت ایران، ناگزیر از سرکشیدن جرعه زهر اتمی شده، رژیم ولایت فقیه و پدرخوانده داعش را جلودار مبارزه با تروریسم قلمداد کرد.
ناظران سیاسی دروغگویی و شیادی بی دنده و ترمز آخوند شیاد حسن روحانی را حاکی ازشدت پریشانی حال نظام ولایت فقیه در تنگنای انزوای جهانی و منفوریت داخلی، ارزیابی می کنند.

همبستگی ملی

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ